อธิบดีกรส.ถกทูตแรงงานเมียนมาคุ้มครองต่างด้าวตามก.ม.

อธิบดีกรส.ถกทูตแรงงานเมียนมาคุ้มครองต่างด้าวตามก.ม.

Jan 10, 18
admin
no comments

อธิบดีกรส. หารือทูตแรงงานเมียนมา  ดูแลแรงงานต่างด้าวในไทยถูกคุ้มครองตามกฎหมาย -ค่าตอบแทนเหมาะสม -ไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน  เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับ Mr. U San Maung Oo ทูตแรงงานของเมียนมาถึงแนวทางความร่วมมือในการดูแลให้ลูกจ้างเมียนมาได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างทั่วถึง

โดยทูตแรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้กับแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และกรณีที่เกิดปัญหา แรงงานไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือกรณีมีข้อขัดแย้งในเรื่องสิทธิหน้าที่ก็จะร่วมกันในการแก้ไขเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิและยุติปัญหาโดยเร็ว  โดยเน้นให้มีการดำเนินการทั้งระบบตั้งแต่การรับเข้าทำงาน การคุ้มครองเรื่องสภาพการจ้าง การทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยทุกสัญชาติจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกับแรงงานไทยโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับเมื่อทำงาน กล่าวคือมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีสวัสดิการที่ดี ไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

 

Comments Are Closed!!!