พม.จับมือก.คลัง เปิดตัวแอพพลิเคชั่น”คนไทยมีบ้าน : Home for All”

พม.จับมือก.คลัง เปิดตัวแอพพลิเคชั่น”คนไทยมีบ้าน : Home for All”

May 16, 17
admin
no comments

พม.จับมือกระทรวงการคลังเปิดตัวแอพพลิเคชั่น”คนไทยมีบ้าน : Home for All” สำรวจความต้องการ สู่แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้สินเชื่อที่เหมาะสม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน : Home for All 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่าโครงการแอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน” หรือ “Home for All” จัดขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยสามารถแจ้งความประสงค์ในการต้องการมีบ้านผ่านแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS พร้อมทั้งสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)www.ghbank.co.th และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ www.reic.or.th รวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูล เพื่อการวางแผนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดหาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทุกระดับทั้งในปัจจุบันและอนาคต และธนาคารยังจะสามารถวางแผนการจัดหารูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ซึ่งจะช่วยทำให้คนไทยมีบ้านได้อย่างทั่วถึงและช่วยบริหารความเสี่ยงในการจัดสรรที่อยู่อาศัย

อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ต่อไป 

ทั้งนี้ ประชาชนเมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น”คนไทยมีบ้านหรือ “Home for All” แล้ว สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามในแอพพลิเคชั่นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว อาทิ  ชื่อ นามสกุล อาชีพ อายุ รายได้ต่อเดือน วงเงินสินเชื้อที่ต้องการ ความสามารถในการผ่อน ฯลฯ ซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจะได้รับรหัส หรือ QR Code สำหรับนำมาติดต่อ ธอส. เพื่อขอรับสินเชื่อพิเศษที่เหมาะสม หรือสิทธิพิเศษเพื่อการมีบ้านในอนาคตได้ที่ ธอส.ทุกแห่งทั่วประเทศ.-สำนักข่าวไทย

Comments Are Closed!!!