คนรุ่นหลานสืบสานอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูล

คนรุ่นหลานสืบสานอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูล

Jun 16, 17
admin
no comments

ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักการจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันพบว่าพื้นที่ป่าไม้ทุกภาคมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีพื้นที่ภาคใดมีป่าเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อย สาเหตุหลักไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่มาจากการรุกล้ำของประชาชนนั่นเอง

ลำพังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาป่าไม่อาจแก้ไขหรือปลูกต้นไม้ทดแทนส่วนที่เสียหายไปได้ในทันที ทางหนึ่งก็คือการสร้างจิตสำนึกให้คนไม่เข้าไปรุกล้ำทำลาย ในทางกลับกันต้องช่วยกันรักษาไว้โดยที่คนก็อยู่ได้ป่าก็ยังคงอยู่ต่อไป

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการอยู่อย่างมีจิตสำนึกและความเข้มแข็งของชุมชนทำให้ป่าอยู่รอดปลอดภัย เป็นพื้นที่หวงแหนของชุมชนก็คือ พื้นที่ป่าดอนเทพมูล หมู่ที่ 9 บ้านนาหวาน ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อันนับว่าเป็นป่าที่อยู่ใกล้เขตเมืองมากที่สุด มีพื้นที่ประมาณ 97 ไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่และสมุนไพรนานาชนิด จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2558 ชาวบ้านนาหวานเห็นพ้องต้องกันว่าผืนป่าในชุมชนแห่งนี้นับวันจะถูกรุกล้ำจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆ ทั้งการรุกเข้าไปทำกิน ทำการเกษตร ปลูกปาล์ม ส่วนหนึ่งเข้าไปตัดไม้ออกมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บางคราวก็มีคนจากหมู่บ้านอื่นเข้ามาตัดไม้ด้วย จึงต้องมาคิดทบทวนหาทางช่วยกันรักษาป่าแห่งนี้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและป่าไม้อำเภอ ด้วยการสร้างกติกาชุมชนขึ้น

ขณะเดียวกันชุมชนยังได้แรงหนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ “โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง” น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีกติกาชุมชนที่ยอมรับร่วมกันคือ 1.ห้ามนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในผืนป่า 2.พืชสมุนไพรและต้นไม้ในเขตป่าก่อนเก็บหรือตัดต้องแจ้งกรรมการให้รับทราบ มีการตรวจสอบก่อนตัดและเก็บหรือตัดได้บางประเภท 3.กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหากจับได้ต้องเสียค่าปรับ 500 บาทและปลูกพืชหรือต้นไม้ทดแทน

ปัจจุบันผืนป่าดอนเทพมูลยังคงความสมบูรณ์ มีรั้วกั้นป้องกันการบุกรุก ต้นไม้นานาชนิดเติบโตเขียวชอุ่ม จำนวนพืชพรรณเพิ่มขึ้นด้วยกิจกรรมปลูกป่าที่เกิดขึ้นในวาระต่างๆ กลายเป็นพื้นที่ฟอกปอดดักอากาศเสียจากโรงงาน สร้างความชุ่มชื้นให้กับแหล่งต้นน้ำ เป็นแหล่งอาหารชุมชน สามารถเก็บของป่าหรือสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและยังส่งต่อจิตสำนึกไปยังคนรุ่นใหม่ สร้างเยาวชนเพื่อสืบสานงานอนุรักษ์ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง หนึ่งในเมล็ดพันธุ์นั่นคือ เด็กหญิงฟ้าใส โภคากร หรือ น้องอิง อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร มัคคุเทศก์น้อยแห่งบ้านนาหวานที่รู้จักต้นไม้ในป่าดอนเทพมูลเกือบทุกต้น เพราะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากคุณตาซึ่งถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเป็นอย่างดี

/-อบคุณ สสส

Comments Are Closed!!!